Algemene Voorwaarden

Consumenten

Algemene voorwaarden van Obly.com B.V., handelende onder de namen “Obly.com”, “Obly.nl” en “Obly.be”, gevestigd te Breda aan Delpratsingel 1 (4811 AM), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57887942, hierna: “Obly.com”, van toepassing op overeenkomsten tussen Obly.com en een Consument.

A. Algemeen 


 1. Professional: elke onderneming wier bedrijfsactiviteiten zich richten op het luxere woonsegment die op de Website en App van Obly.com een Account heeft aangemaakt teneinde via dat Account in contact met Consumenten te kunnen komen. Elke Professional wordt gezien als een zakelijke Gebruiker.

 2. Consument: natuurlijke persoon en/of onderneming wier bedrijfsactiviteiten zich niet richten op het luxere woonsegment tevens de niet-zakelijke Gebruiker die een Account heeft aangemaakt teneinde gebruik te maken van de Diensten.

 3. Diensten: alle diensten die door Obly.com via de Website en App ter beschikking worden gesteld. Deze diensten bestaan uit het bieden van een digitaal platform op het gebied van wonen, waarbij in het luxere woonsegment Professionals en Consumenten met elkaar in contact worden gebracht.

 4. Website: de website van Obly.com, onder meer toegankelijk via Obly.com, Obly.nl en Obly.be, maar ook via andere wegen (bijvoorbeeld via de Obly.com app en andere (mobiele) media).

 5. App: de app van Obly.com.

 6. Account: de toegang tot de Diensten en de mogelijkheid om hiervan gebruik te maken.

 7. Profielpagina: de persoonlijke pagina van de Gebruiker op de Website en/of App. De Profielpagina van de Consument is een pagina op de Website en/of App waarop de naam en een korte omschrijving van de Consument staan.

 8. Gebruiker: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die een Account heeft op de Website en/of App.

 9. Content: alle gegevens en informatie, daaronder mede begrepen beeld- en geluidsmateriaal en al dan niet speciale promoties, offertes etc., welke door de Gebruiker op de Website en/of App worden aangeboden en/of ter plaatsing op de Website en/of App aan Obly.com.

 10. Overeenkomst: elke afspraak tussen Obly.com en de Gebruiker inzake de Diensten.

B. Toepasselijkheid 


 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten, alsmede op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en rechtshandelingen met en diensten van Obly.com verband houdende met de Diensten.

 2. Obly.com heeft het recht om de Diensten en deze algemene voorwaarden op elk gewenst moment aan te passen of aan te vullen, zonder de Consument daarvan in kennis te stellen. De gewijzigde algemene voorwaarden treden in werking op het moment van publicatie op de Website en/of App. Het is dan ook verstandig om deze algemene voorwaarden regelmatig te raadplegen.

 3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen Obly.com en de Consument zijn overeengekomen.

 4. Eventuele algemene voorwaarden van de Consument zijn niet geldig. De toepasselijkheid daarvan wordt door Obly.com uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 5. Een Consument ten aanzien van wie deze algemene voorwaarden eerder van toepassing zijn geweest, wordt geacht ook akkoord te gaan of te zijn gegaan met het van toepassing zijn van deze algemene voorwaarden op latere aanbiedingen, offertes, Overeenkomsten en overige verbintenissen tussen Obly.com en de Consument, welke direct of indirect verband houden met de dienstverlening van Obly.com, ook al is dat niet steeds expliciet (opnieuw) overeengekomen.

 6. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden en/of van de Overeenkomst op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig mocht blijken te zijn of vernietigd worden, dan zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden en/of de Overeenkomst onverkort van kracht blijven en zullen partijen voor de nietige bepalingen een nieuwe bepaling overeenkomen die naar inhoud zoveel als mogelijk recht doet aan de oorspronkelijke bepaling.

 7. Indien Obly.com niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden en/of de Overeenkomst verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn of dat Obly.com op enigerlei wijze het recht zou verliezen om in andere gevallen stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden en/of de Overeenkomst te verlangen.

C. Aanvang en duur van de overeenkomst 


 1. De Overeenkomst komt eerst tot stand en vangt aan op het moment dat Obly.com de aanvraag van de Consument tot het aanmaken van een Account heeft geaccepteerd.

 2. Het staat partijen vrij de totstandkoming van de Overeenkomst met andere middelen te bewijzen.

 3. Elke Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 4. De Consument kan de Overeenkomst beëindigen door middel van het verwijderen van zijn Account op de wijze als vermeld op de Website.

 5. Onverminderd het hierboven in lid 4 bepaalde is Obly.com gerechtigd de Overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te beëindigen onverminderd haar recht op vergoeding van eventuele kosten, schade en rente en onder voorbehoud van rechten indien:

  1. de Consument één of meer van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst, daaronder mede begrepen zijn verplichtingen uit hoofde van deze algemene voorwaarden niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, tenzij de tekortkoming de ontbinding niet rechtvaardigt;

  2. bij faillissement van de Consument of een aanvraag daartoe;

  3. bij surseance van betaling van de Consument of een aanvraag daartoe

  4. bij onder curatelenstelling of overlijden van de Consument;

  5. bij het op de Consument van toepassing van zijn van de Schuldsaneringsregeling natuurlijke personen of het door de Consument indienen van een verzoek daartoe;

  6. bij onderbewindstelling van het gehele vermogen van de Consument;

  7. bij boedelafstand door de Consument;

  8. Obly.com van het bestaan van omstandigheden blijkt, die van dien aard zijn dat ware Obly.com hiervan op de hoogte geweest, zij de Overeenkomst niet was aangegaan.D. Diensten obly.com 


 1. Obly.com stelt via de Website en App Diensten ter beschikking. Deze diensten bestaan uit het bieden van een digitaal platform op het gebied van wonen, waarbij in het luxere woonsegment vakmensen en consumenten met elkaar in contact worden gebracht. Obly.com heeft slechts een faciliterende rol hierbij en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor het handelen, daaronder verstaan zowel een doen als een nalaten, van Gebruikers op deze Website en/of App of het handelen van Gebruikers welke verband houdt met de Website en/of App of anderszins, op welke wijze dan ook.

 2. Obly.com is te allen tijde gerechtigd haar Diensten aan te passen en/of te beëindigen zonder hiervoor jegens de Consument op enige wijze schadeplichtig te zijn uit welke hoofde dan ook.

 3. Het is Obly.com toegestaan de Content te gebruiken voor promotionele doeleinden, al dan niet via andere social media. Obly.com is niet gerechtigd de Content aan derden door te verkopen.

 4. De inhoud van de Website en App is door Obly.com met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Alle content wordt echter door de Gebruikers aangeboden en is ook van deze Gebruikers afkomstig. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de inhoud van zijn eigen aangeboden Content. Obly.com draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze Content en is evenmin verantwoordelijk voor enige andere communicatie tussen de Professional en de Consument. Obly.com kan evenmin verantwoordelijk worden gehouden voor het al dan niet nakomen van verplichtingen van Gebruikers jegens elkaar.

 5. De Website en App bevatten verwijzingen naar websites van Professionals. Obly.com is niet verantwoordelijk voor (de inhoud van) deze websites van derden, waaronder het door deze derden gevoerde privacy beleid, en heeft hierover evenmin zeggenschap.

 6. Obly.com zal zich inspannen, zulks voor zover dit redelijkerwijs van haar kan worden verwacht, om haar systemen te beveiligen en de benodigde technische en organisatorische maatregelen te nemen tegen verlies en/of onrechtmatig gebruik van haar systemen op welke wijze dan ook.

 7. Obly.com geeft geen garantie dat:

  1. de informatie op de Website en/of App juist, volledig en actueel is en/of blijft, waaronder mede begrepen de door de Gebruikers aangeboden Content. Aan de inhoud van de Website en/of App kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Obly.com aanvaardt terzake geen enkele aansprakelijkheid;

  2. er geen sprake zal zijn van storingen en daarmee dat de Website en/of App ononderbroken zal werken en/of andere technische mankementen (waaronder begrepen, maar niet uitsluitend, virussen, Trojaanse paarden, wormen e.d.) en/of andere gebreken welke bij de Gebruiker ontstaan als gevolg van het bezoek aan en/of gebruik van de Website en/of App en/of websites waarnaar op enige wijze wordt verwezen;

  3. eventuele storingen en/of technische mankementen en/of andere gebreken als hierboven genoemd in sub b zullen worden verholpen;

  4. de Website en/of App dan wel de systemen van Obly.com niet onrechtmatig zullen worden gebruikt door derden.

  5. De consument is geen vergoeding verschuldigd voor de Diensten.E. Account 


 1. Om gebruik te kunnen maken van de Diensten dient de Consument een Account aan te maken. Dit Account dient te worden aangemaakt op de wijze als vermeld op de Website en/of App onder opgave van de door Obly.com verzochte gegevens.

 2. Obly.com is gerechtigd naar eigen inzicht te bepalen of een Account al dan niet zal worden verstrekt aan de Consument. Een Account wordt pas aangemaakt wanneer Obly.com de aanvraag tot het aanmaken van een Account heeft geaccepteerd.

 3. Obly.com zal aan de Consument een wachtwoord verstrekken ten behoeve van het Account. Dit wachtwoord is strikt persoonlijk. De Consument is zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van het wachtwoord van zijn Account voor anderen en het is de Consument niet toegestaan anderen toegang te verlenen tot de Diensten met behulp van zijn Account. De Consument is aansprakelijk voor alle handelingen die via zijn Account worden verricht.

 4. Indien en zodra de Consument vermoedt dat onrechtmatig gebruik wordt gemaakt van zijn Account en/of identiteit dient hij Obly.com daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Obly.com is in dat geval gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij noodzakelijk acht ter bescherming van de Website en/of App en de overige Gebruikers van de Diensten. De Consument is verplicht daaraan zijn volledige medewerking te verlenen.

 5. Het is Obly.com toegestaan het wachtwoord van het Account te wijzigen indien dit nodig is voor het functioneren van de door Obly.com aangeboden Diensten.

 6. Obly.com behoudt zich het recht voor de door de Consument aangeboden Content te wijzigen en/of te beperken zonder hiervoor jegens de Consument op enige wijze schadeplichtig te zijn uit welke hoofde dan ook.

 7. Indien de door de Consument aangeboden Content in strijd is met het bepaalde in deze algemene voorwaarden, is het Obly.com bovendien toegestaan per direct de betreffende Content van de Website en/of App te (doen) verwijderen zonder hiervoor jegens de Consument op enige wijze schadeplichtig te zijn uit welke hoofde dan ook.

 8. In aanvulling op het hierboven in lid 6 bepaalde is het Obly.com toegestaan om de Consument van elk (verder) gebruik van de Website en/of App uit te sluiten, waaronder begrepen het blokkeren en/of verwijderen van het Account, zonder hiervoor jegens de Consument op enige wijze schadeplichtig te zijn uit welke hoofde dan ook, indien de door de Consument aangeboden Content in strijd is met het bepaalde in deze algemene voorwaarden dan wel de Consument anderszins in strijd handelt met het bepaalde in deze algemene voorwaarden.

 9. Obly.com behoudt zich het recht voor de aangeboden Content voor plaatsing op de Website en/of in de App te keuren en bij niet akkoord zonder verdere opgaaf van reden te weigeren.

F. Voorwaarden gebruik van de diensten door de consument 


 1. De Consument staat ervoor in dat de door hem ten behoeve van de Diensten verstrekte Content juist, volledig en actueel is, zulks in de ruimste zin des woords. De Consument is bovendien verplicht deze Content juist, volledig en actueel te houden. De Consument is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de op de Website en/of App gepubliceerde Content.

 2. De Consument garandeert dat hij bevoegd is tot het aangaan van een overeenkomst met Obly.com en bevoegd is van de Diensten gebruik te maken, waaronder mede verstaan dat de Consument bevoegd is alle vereiste toestemmingen te geven verband houden met de Diensten.

 3. Door het aanbieden van Content op de Website en/of App geeft de Consument toestemming aan Obly.com tot het plaatsen van deze Content op de Website en App.

 4. De Consument garandeert dat de Content niet in strijd is met de geldende wet- en regelgeving en ook anderszins niet onrechtmatig is.

 5. De Consument garandeert dat hij eigenaar is van al de Content. De Consument vrijwaart Obly.com tegen alle mogelijke aanspraken van derden welke op enige wijze verband houden met en/of voortvloeien uit de door hem geplaatste Content op de Website en/of App, waaronder mede begrepen elke aanspraak wegens een (beweerdelijke) inbreuk van de Content op de Website en/of App op de (intellectuele) eigendomsrechten dan wel enige andere rechten van een derde.

 6. De Consument geeft hierbij aan Obly.com onherroepelijk toestemming en indien nodig: een onherroepelijke licentie om de Content van de Consument te mogen gebruiken voor promotionele doeleinden, waaronder mede verstaan doch niet het uitsluitend het doorplaatsen van Content op andere (social) media en websites voor promotionele doeleinden.

 7. Het is de Consument niet toegestaan Content op de Website en App te plaatsen die:

  1. in strijd is met de geldende wet- en regelgeving;

  2. in strijd is met het bepaalde in deze algemene voorwaarden;

  3. in strijd is met de goede zeden of de goede smaak, aanzet tot geweld of haat danwel gewelddadig is jegens één of meer anderen;

  4. inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten of privacyrechten van Obly.com en/of derden, dan wel op enige andere wijze inbreuk maakt op de rechten van Obly.com en/of derden. 8. Obly.com is geen partij bij eventuele tussen de Professional en de Consument gesloten overeenkomsten en/of tussen de Professional en de Consument anderszins gedane toezeggingen. Obly.com is dan ook op geen enkele wijze verantwoordelijk voor het al dan niet nakomen van tussen de Professional en de Consument gemaakte afspraken en/of door de Professional en/of de Consument gedane toezeggingen. De Gebruiker vrijwaart Obly.com uitdrukkelijk jegens welke aanspraak dan ook van een derde verband houdende met tussen de Professional en de Consument gesloten overeenkomsten en/of tussen de Professional en de Consument anderszins gedane toezeggingen.

 9. De Consument mag de (persoons)gegevens welke hij via de Website en/of App verkrijgt van een Gebruiker niet voor andere doeleinden gebruiken dan waarvoor deze zijn verstrekt. Het is de Consument niet toegestaan de (persoons)gegevens welke hij via de Website en/of App verkrijgt van andere Gebruikers te verwerken en/of te verzamelen.

G. Intellectuele eigendomsrechten 


 1. Op de Website, App, informatie, illustraties en documenten van Obly.com rusten intellectuele eigendomsrechten. Deze intellectuele eigendomsrechten zijn uitsluitend eigendom van Obly.com en/of haar licentiegevers en komen nimmer toe aan de Consument, zulks met uitzondering van de door de Consument aangeboden Content.

 2. De Website, App, informatie, illustraties en documenten mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Obly.com worden overgenomen of op welke wijze dan ook worden gekopieerd, worden hergebruikt, aan derden ter beschikking worden gesteld dan wel anderszins openbaar worden gemaakt en/of worden verspreid.

H. Privacy 


 1. De Website en App zijn onderdeel van Obly.com. Obly.com is de wettelijk verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor Obly.com van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt Obly.com zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens.

 2. Op de verwerking van de persoonsgegevens is de Privacy verklaring van Obly.com van toepassing welke op de Website en/of App te raadplegen is door de Consument. Obly.com is gerechtigd op elk gewenst moment de Privacy verklaring aan te passen of aan te vullen, zonder de Consument daarvan in kennis te stellen. De gewijzigde Privacy verklaring treedt in werking op het moment van publicatie op de Website en/of App. Het is dan ook verstandig om deze Privacy verklaring regelmatig te raadplegen.

I. Overmacht 


 1. Obly.com is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit voor Obly.com redelijkerwijs niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van Obly.com ontstane veranderingen in de bij het aangaan van de Overeenkomst bestaande omstandigheden.

 2. Een tekortkoming in de nakoming van een verplichting van Obly.com geldt in ieder geval niet als toerekenbaar en komt niet voor risico van Obly.com in geval van een tekortkoming door brand, stroomstoring, werkstaking of uitsluiting, rellen of oproer, oorlog, overheidsmaatregelen en alle andere omstandigheden welke van dien aard zijn dat nakoming niet (meer) van Obly.com kan worden gevergd. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden of toeleveranciers, alsmede iedere situatie waarop Obly.com feitelijk geen (beslissende) controle kan uitoefenen.

J. Aansprakelijkheid 


 1. Obly.com is, behoudens indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Obly.com, niet aansprakelijk voor door haar verleende Diensten.

 2. Obly.com is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van de Consument die op enigerlei wijze verband houdt met, dan wel veroorzaakt is door een fout in de uitvoering van de Diensten door Obly.com.

 3. Uitsluitend indien en voor zover aan de zijde van Obly.com sprake is van aansprakelijkheid jegens de Consument, geldt dat de aansprakelijkheid van Obly.com te allen tijde zal zijn beperkt tot een bedrag van € 180 met dien verstande dat dit bedrag nimmer meer zal zijn dan het bedrag dat in het desbetreffende geval wordt uitbetaald op grond van de aansprakelijkheidsverzekering van Obly.com, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar(s) komt.

 4. De aansprakelijkheid van Obly.com gaat nooit verder dan bepaald in deze Algemene Voorwaarden, ongeacht of sprake is van vorderingen uit hoofde van een Overeenkomst of uit andere hoofde, met name onrechtmatige daad.

 5. Obly.com heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van de Consument ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van de gebrekkige Diensten.

 6. De Consument vrijwaart Obly.com tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect met de uitvoering van de Overeenkomst samenhangen. De Consument vrijwaart Obly.com in het bijzonder tegen vorderingen van derden welke verband houden met het bepaalde in artikel F lid 6 van deze algemene voorwaarden.

K. Opschrotingsrecht 


 1. Obly.com heeft het recht om de nakoming van al haar verplichtingen op te schorten tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op de Consument, daaronder mede begrepen vorderingen tot nakoming van verplichtingen anders dan betalingsverplichtingen, volledig zijn voldaan.

 2. In geval van overmacht worden de verplichtingen van Obly.com opgeschort tot nader order.

L. Toepasselijk recht en forumkeuze 


 1. Op alle Overeenkomsten tussen Obly.com en de Consument waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

 2. Alle geschillen die verband houden met Overeenkomsten tussen Obly.com en Consument waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, worden met uitsluiting van alle gerechtelijke instanties beslecht door de daartoe bevoegde rechter te Breda van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant.